معرفی همایش

فراگیر شدن ویروس کرونا در سراسر دنیا، فارغ از مسائل پزشکی و بهداشتی، دارای أبعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی متعددی بوده است و تا کنون الگوهای مختلفی برای مدیریت آن در کشورهای مختلف به کار گرفته شده که البته لزوماً در تمام موارد منجر به موفقیت نبوده است. در این میان؛ عملکرد بایستة جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر الگوی اسلامی و ایرانی و تحت لوای اندیشة متعالی و راهبردی انقلاب اسلامی در مدیریت این پدیده و در شرایطی که قدرت‌های غربی مدعی علوم و فنون، در مدیریت تخصصی و روانی این بحران، دچار عجز و نگرانی هستند، ضمن آنکه نشانه‌ای از تحول گفتمانی در هندسه جدید جهانی دارد، نیازمند توجه و واکاوی فرهیختگان است تا بتوان با بهره گیری از این فرصت با شناخت گفتمان‌های پسا کرونا، الگوهای پیشرفت اسلامی ایرانی را با تحقیق و تدوین طرح‌ها و الگوهای راهبردیِ مستحکم و منطقی و به شکلی کاربردی، به گفتمان غالب در فضای ملی و جهانی تبدیل نمود و هم‌گام با طراحی تغییرات بایسته، در جهت تعالی و پیشرفت «گفتمان انقلاب اسلامی» و کاربست شیوه‌های مدیریت اسلامی در عرصه‌های مختلف جامعه و سبک زندگی مطلوب، نقش‌آفرینی کرد.