درباره‌ی مرکز

 

مرکز گفتمان انقلاب اسلامی

همایش فلق

بیانیه مرکز گفتمان انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری همایش ملی مجازی فلق

با ظهور انقلاب اسلامی ایران بزرگترین حادثه نیمه دوم قرن بیستم به وقوع پیوست و نه تنها نظام پاتریمونیالی را سست و لرزان نمود، بلکه گفتمان جدیدی را ایجاد کرد که با تکیه بر ارزش های معنوی، سردمداران غرب را با پدیده ای بی بدیل در صحنه سیاست جهانی مواجه ساخت و در ادامه مفاهیمی را وارد ادبیات سیاسی نمود که تا پیش از این هرگز مورد توجه قرار نمی گرفت؛ حکومت مردم گرایی دینی، استقلال، مبارزه با طاغوت و استکبار جهانی، دفاع از محرومین و مستضعفین، وحدت امت اسلامی، دفاع از پابرهنه‌ها، مقابله با کوخ‌نشینی، برابری و مساوات؛ صلح عادلانه و امنیت فراگیر جهانی؛ نام «گفتمان نوین انقلاب اسلامی» مجموعه مفاهیم واحد و به هم پیوسته‌ای را تشکیل میدهند که از آن می توان به عنوان برد.

توانست دیدگاه علمی غالب نظریه پردازی های انقلاب، «مادی و معنوی» گفتمان نوین انقلاب اسلامی با رویکرد دو بعدی را که اساس وقوع انقلاب را ناشی از کاهش نقش مذهب و یا سکولاریزه شدن جامعه، افزایش توقعات فزاینده اقتصادی و عدم نوسازی سیاسی می‌دانستند را متحول ساخته و تحولات گسترده‌ای در نظریه‌های انقلاب به وجود آورد. این پدیده نوین جهانی از طریق ارایه ارزشها، هنجارها، باورها، الگوهای پیشرفت در عرصه علم و فناوری و نظم سیاسی اجتماعی نوین از یک سو و احیای اسلام انقلابی، تفکر مقاومت، تقویت جنبش‌های اسلامی و برانگیختن واکنش ایدئولوژیهای معارض از سوی دیگر، نقش تعیین کنندهای در تضعیف بنیادهای نظری سنتی روابط بین‌الملل و ظهور و گسترش گفتمان‌های نوین داشته را که بر مبنای تفکر اومانیستی شکل گرفته بود را به «مادی گرای غرب» و گفتمان مسلط قرن بیستم یعنی گفتمان چالش طلبیده و خط بطلانی بر یکی از مهمترین گفتمان های قرن بیستم بکشد.

از این منظر تبدیل گفتمان های ناشی از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی به روح کلی اقشار مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران و جوامع اسلامی بویژه در شرایط متحول جهانی، ضرورتی راهبردی است.یکی از جلوه های برجسته انقلاب اسلامی که می تواند به عنوان گفتمان برتردر مقابل الگوی توسعه ظالمانه، زورگویانه، متکبّرانه، خودخواهانه، انحصارطلبانه وسلطه‌گرانه غرب، به گفتمانی ملی بر ذهن‌ها و دلهای جوانان یعنی نسل آیندهی کشور و فضای جامعه داخلی، منطقه ای و جهانی تبدیل گردد، الگوی پیشرفت اسلامی–ایرانی است. شیوء پدیده کرونا در جهان در عین بحرانی فراگیر، غافلگیر کننده و تاسف بار برای جامعه بشری، اما از طرفی صحنه بی بدیلی است برای تبلور الگوی مدیریت جهادی و انقلابی بحران تحت سخت ترین شرایط ناشی از فشار قدرت های انحصاری و تحمیل تحریم های ظالمانه، غیر اخلاقی و غیر انسانی غرب و برجستگی، مطلوبیت و کارآمدی گفتمان انقلاب اسلامی و از سوی دیگراثبات انحطاط و فساد و بی اخلاقی و ناکارآمدی گفتمان غرب در مدیریت جامعه جهانی و از این جهت معرفی الگوهای مطلوب و مضر در این عرصه، رسالتی مهم برای فرهیختگان، اندیشمندان و اساتید، دانشجویان و کلیه هنرمندان علاقمند به گفتمان انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور است.

توسط مرکز گفتمان انقلاب اسلامی «درآمدی بر گفتمان های نوین پسا کرونا» با عنوان «همایش ملی مجازی فلق» برگزاری و پژوهشکده امنیت ملی در دانشگاه عالی دفاع ملی فرصتی است ارزشمند برای تحقق این رسالت عظیم و لذا از همه آحاد جوانان اهل قلم، هنر و اندیشه دعوت بعمل مآید تا با ارائه آثار علمی، پژوهشی و آفرینش هنروالای اسلامی–ایرانی در این حرکت ملی مشارکت نمایند.